top of page
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-06.jpg

Финансов отчет
2020

Declaration under Art. 100n, para 4, item 4 of the Public Offering of Securities Act

Annual activity report in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Accounting policies and notes/disclosures to the financial statements

Financial statements as per the approved forms by Financial Supervision Commission

Independent auditor's report

Financial statements certified by a registered auditor

Corporate management declaration in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Declaration by the independent auditor

Финансов отчет
2019

Declaration under Art. 100n, para 4, item 4 of the Public Offering of Securities Act

Annual activity report in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Accounting policies and notes/disclosures to the financial statements

Financial statements as per the approved forms by Financial Supervision Commission

Independent auditor's report

Financial statements certified by a registered auditor

Corporate management declaration in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Declaration by the independent auditor

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-07.jpg

Финансов отчет
2018

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-08.jpg
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-10.jpg

Финансов отчет
2017

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Corporate management declaration in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Declaration by the independent auditor

Финансов отчет
2018

Declaration under Art. 100n, para 4, item 4 of the Public Offering of Securities Act

Annual activity report in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Accounting policies and notes/disclosures to the financial statements

Financial statements as per the approved forms by Financial Supervision Commission

Independent auditor's report

Financial statements certified by a registered auditor

Corporate management declaration in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Declaration by the independent auditor

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-09.jpg
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-08.jpg

Financial Statement
2018

Declaration under Art. 100n, para 4, item 4 of the Public Offering of Securities Act

Annual activity report in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Accounting policies and notes/disclosures to the financial statements

Financial statements as per the approved forms by Financial Supervision Commission

Independent auditor's report

Financial statements certified by a registered auditor

Corporate management declaration in accordance with Annex No. 10 of Regulation No. 2

Declaration by the independent auditor

Финансов отчет
2016

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-11.jpg
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-12.jpg

Финансов отчет
2015

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Финансов отчет
2014

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-13.jpg
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-14.jpg

Финансов отчет
2013

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Financial Statement
2011

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-15.jpg
SLS_Cover_A4_FINANCIAL STATEMENT_Report_web-16.jpg

Financial Statement
2010

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки, оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Одиторски доклад

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

bottom of page